Trung Quốc xây dựng nền tảng di động riêng, tham vọng vượt Android, iOS